media & marketing Redagowanie Wiadomości branżowe

112 laptopów, dziesi?tki tysi?cy wpisów i niesko?czona ilo?? powodów by kocha? Polsk? – kampania ?Kocham Polsk? za? dobieg?a ko?ca

W ramach niecodziennej kampanii „Kocham Polsk? za” prowadzonej przez firm? Samsung, Polacy pokazali, ?e powodów by kocha? swój kraj mamy setki tysi?cy. By?o warto, tym bardziej, ?e ka?dy jeden wpis na dedykowanej stronie

W ramach niecodziennej kampanii „Kocham Polsk? za” prowadzonej przez firm? Samsung, Polacy pokazali, ?e powodów by kocha? swój kraj mamy setki tysi?cy. By?o warto, tym bardziej, ?e ka?dy jeden wpis na dedykowanej stronie kampanii stanowi? symboliczn? z?otówk?, która zosta?a przekazana na wyposa?enie SOS Wiosek Dzieci?cych w nowoczesne notebooki SAMSUNG s?u??ce edukacji i rozwojowi dzieci. Uroczyste przekazanie laptopów odby?o si? w SOS Wiosce Dzieci?cej w Siedlcach przy udziale podopiecznych Stowarzyszenia, przedstawicieli firmy Samsung oraz przyjació? kampanii – Doroty Wellman i Marcina Prokopa.

Tysi?ce powodów, aby kocha? Polsk?
Od po?owy kwietnia do ko?ca czerwca Polacy mieli okazj? by wyra?a? za co kochaj? swój kraj. Wszystko dzi?ki kampanii „Kocham Polsk? za” zorganizowanej przez firm? Samsung, której celem by?o nak?onienie Polaków do refleksji i odpowiedzi na pytanie dlaczego kochaj? swoj? ojczyzn? oraz zjednoczenie wszystkich rodaków wokó? pozytywnej idei i dumy ze swojego kraju. Kampani? „Kocham Polsk? za” rozpocz??a akcja w 5 najwi?kszych miastach Polski, Warszawie, Wroc?awiu, Trójmie?cie Poznaniu i Krakowie, gdzie na 6 poszczególnych literach i 1 symbolu serca, ka?dy móg? zostawi? swój wpis informuj?cy za co kocha Polsk?.

Dedykowana strona kampanii – jeden wpis to jedna z?otówka
Dodatkowo, oprócz specjalnych konstrukcji tworz?cych litery, przez ca?y czas trwania kampanii do dyspozycji wszystkich ch?tnych by?a strona internetowa www.kochampolskeza.pl. Za ka?dy pozostawiony tam wpis firma Samsung przeznacza?a 1 z?otówk? na zakup laptopów dla podopiecznych SOS Wiosek Dzieci?cych. „Postanowili?my zorganizowa? t? akcj?, aby da? mo?liwo?? podzielenia si? nie tylko pozytywnymi emocjami zwi?zanymi z Polsk?, ale te? zjednoczy? jak najwi?ksz? liczb? osób wokó? szczytnej idei pomocy dzieciom” – podsumowuje Olaf Krynicki, PR Manager firmy Samsung. „Jednocze?nie pragn?li?my podkre?li? silny zwi?zek firmy Samsung z Polsk?. To tu Samsung posiada jedn? z najwi?kszych fabryk RTV i AGD w Europie, a pracownicy polskiego i flagowego Research & Development Center firmy Samsung pracuj? nad rozwi?zaniami, które nieustannie udoskonalaj? produkty jakie oferujemy na ca?ym ?wiecie” – dodaje.

A to już wiesz?  Zostań naszym fanem na Facebooku i zdobądź serię e-booków "Fotografia na świecie"

112 laptopów dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieci?ce
Kwota jak? uda?o si? zebra? w ramach kampanii stanowi równowarto?? 112 nowoczesnych laptopów, które pos?u?? dzieciom z SOS Wiosek Dzieci?cych w Siedlcach, Bi?goraju, Kra?niku i Karlinie, a tak?e podopiecznym M?odzie?owych Wspólnot Mieszkaniowych, które znajduj? si? pod opiek? SOS Wiosek Dzieci?cych. „Z wielk? ch?ci? przyj?li?my zaproszenie do projektu „Kocham Polsk? za” bo ka?da akcja, która s?u?y wyrównywaniu szans edukacyjnych naszych podopiecznych jest zawsze warta realizacji. Nowoczesne notebooki spe?niaj? to kryterium w podwójny sposób: daj? mo?liwo?? nauki poprzez zabaw? przy zastosowaniu technologii, która jest dla dzieci zawsze atrakcyjna.” – podsumowuje Barbara Rajkowska – Prezes Zarz?du Stowarzyszenia SOS Wiosek Dzieci?cych.

Uroczyste fina? kampanii
Uroczyste przekazanie nowoczesnych laptopów firmy Samsung, b?d?ce fina?em akcji „Kocham Polsk? za” odby?o si? w siedleckiej placówce SOS Wiosek Dzieci?cych. Udzia? w spotkaniu z podopiecznymi wzi??y gwiazdy kibicuj?ce kampanii – Dorota Wellman i Marcin Prokop. Dzieci z Siedlec otrzyma?y ??cznie 23 laptopy, reszta b?dzie rozdysponowana pomi?dzy pozosta?ymi placówkami. W sumie ok. 389 dzieci b?dzie mia?o okazj? cieszy? si? sprz?t przeznaczony do nauki i zabawy.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy