media & marketing Redagowanie Wiadomości branżowe

PZU og?osi przetarg na agencje BTL

PZU w najbli?szych tygodniach planuje og?oszenie przetargu na wy?onienie jednej lub kilku agencji BTL. Obecne umowy z 4 firmami (Walk the Line, Radna, Clos Brothers, GPD) wygasaj? z ko?cem bie??cego roku i PZU zamierza przejrze? rynek pod k?tem nowych partnerów z obszaru dzia?a? trade i direct marketingu.

W 2013 roku PZU planuje skupi? si? na jak najlepszym wykorzystaniu platformy komunikacyjnej nowego logotypu do efektywnej komunikacji z klientem w niemal 400 oddzia?ach i przez tysi?ce agentów oraz poprzez marketing bezpo?redni.

Zapytania w sprawie przetargu prosimy sk?ada? na adres [email protected] do ko?ca lipca 2012.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy