Tag Archives: quartic

Grupa Divante rozszerza wspó?prac? z Praktiker

Spó?ki Divante poszerzaj? wspó?prac? z Praktiker w zwi?zku ze skuteczn? realizacj? celów wizerunkowych oraz zwi?kszeniem obrotów ze sprzeda?y internetowej.

Silnik rekomendacji i e-mail marketing

Wspó?praca z Praktiker rozpocz??a si? od wdro?enia systemu rekomendacji Quartic w sklepie internetowym praktiker.pl. Nast?pnie …

Top