Tag Archives: Fresh Brand Design

Militarny Branding, czyli wspó?praca ze spó?k? Bumar Elektronika

Fresh Brand Design podpisa?a umow? o wspó?pracy z Bumar Elektronika S.A. Umowa obejmuje obs?ug? reklamow? i projektowanie materia?ów reklamowych dla Spó?ki. Zadanie to, ze wzgl?du na specyfik? bran?y w jakiej dzia?a Bumar Elektronika S.A., stanowi wielkie wyzwanie dla agencji brandingowej.…

Top